Algemene voorwaarden

 

Betaling

Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld. De prijzen worden op de website vermeld.

Betaling dient via een betaalverzoek of contant betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen. Indien gewenst kan een factuur gemaild worden.

Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de Klant in verzuim. In dat geval is Tessa gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de Klant/Debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00. Indien er bij openstaande nota’s een incassobureau ingeschakeld moet worden, worden uw persoonsgegevens gedeeld met het desbetreffende incassobureau.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van te voren geannuleerd is, wordt 60% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak bent vergeten en Tessa bij u aan huis of naar de locatie van uw paard is gekomen, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

 

Aansprakelijkheid

De titel dierenfysiotherapeut is bij wet beschermd. Een dierenfysiotherapeut dient eerst de Hbo-opleiding tot humaan fysiotherapeut te voltooien (4 jaar) en vervolgens de opleiding tot dierenfysiotherapeut (2 jaar) succesvol af te ronden. Zoals vermeld in de Wet Besluit Dieren mogen alleen dierenfysiotherapeuten fysiotherapeutische zorg bieden aan dieren. Een dierenfysiotherapeut dient zich tevens te registreren in het Register Diergeneeskunde. Tessa voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.

Tessa sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de klant zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

Verstrekken van informatie
Het is van belang dat u voorafgaand aan het eerste consult alle relevante gegevens en informatie verstrekt die van belang kunnen zijn voor het onderzoek en de behandeling en géén relevante informatie achterhoudt. Indien blijkt dat vooraf niet alle informatie (juist) is verstrekt, kan ik de behandeling staken en ben ik niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van het achterhouden van informatie